תקנון

רקמת השני הנו עסק המתמחה במתן שירותי רקמה והדפסה על מוצרי בד שונים ולמטרות שונות.

כחלק בלתי נפרד מתרבות השירות אנחנו מקפידים על שימוש בחומרי גלם איכותיים ועמידים לאורך זמן רב.

על הלקוח לבדוק ולאשר סקיצת הדפסה טרם הדפסתה. עם הפקת המוצר הסופי לא תהיה ללקוח כל טענה או עילת תביעה נגד רקמת השני והוא יחוייב בתשלום מלא על המוצר המוגמר.

רקמת השני אינה נוטלת אחריות על שימוש בסמלים שיש עליהם זכויות יוצרים. על הלקוח לוודא כי הוא אינו עובד על חוק זכויות יוצרים וכי הוא פועל כחוק.

לכל מוצר ובד ישנן הוראות כביסה ייעודיות. שימוש לא נכון בהוראות אלה עלול לפגום באיכויות הבד. אחריות שימור האיכות על המוצר חלה על הלקוח באופן בלעדי.

 

חומרי הגלם הנרכשים על ידי רקמתהשני הינם כאמור באיכות טובה מאוד. אולם על הלקוח לדעת כי כל שימוש בחולצה, כובה מגבת וכיו"ב יוצרים שחיקה טבעית של הבד. על רקמת השני לא חלה כל אחריות בגין שחיקה זו.

 

כל פגם שיוצר כתוצאה משימוש לקוי בו יטיל את האחריות כולה על המשתמש.

 

אחריות רקמת השני.

המחירים הינם מחירי שוק, ברכישה מסכים הלקוח למחיר ואין ולא תהיה לו טענה עליו לאחר שרכש את המוצר.

יתכן מצב שבו תידרש "רקמת השני" לסיוע של ספקי משנה, על מנת לעמוד בהתחייבויות הקשורות ללוחות זמנים. החברה אינה מחוייבת לאשר זאת עם הלקוח כל עוד המוצר המופק אושר על ידו טרם ההדפסה.


חברת חברת פסגות שירותי רקמה אינם יכולים לפקח על כל החומרים המועלים לאתר ו/או נשלחים להדפסה/רקמה, אולם חברת פסגות שירותי רקמה  שומרת לעצמה את הזכות למחוק חומרים שאינם ראויים ממחשבי החברה ו/או לפעול בכל דרך שתיראה לה בהתאם להפרה שתבוצע  ומבלי לגרוע מן האמור מניעת הדפסתם של חומרים מפירים. חברת פסגות שירותי רקמה לא תשא באחריות בגין כל נזק העלול לנבוע ממקרים כגון הנ"ל. חברת פסגות שירותי רקמה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשיה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות פעולות כגון אלו.

האתר נבנה במערכת 2all | בניית אתרים